Potrat: Postup, Lhůty, Náklady

Neúmyslně těhotná – statistika

Pro mnoho – někdy i velmi mladých – žen není příjemným překvapením, když je těhotenský test pozitivní. Poměrně málo lidí se rozhodne nenosit dítě do termínu. Podle Spolkového statistického úřadu si v roce 100,000 zvolilo interrupci kolem 2020 0.9 těhotných žen. Ve srovnání s předchozím rokem to představuje mírný pokles (asi o XNUMX procenta).

Potrat – těžké rozhodnutí

Rozhodnutí jít na potrat není jednoduché. Kromě medicínských aspektů jsou důležité i osobní, etické a právní otázky. Interrupce jsou někdy předmětem vášnivých společenských a politických debat, protože svoboda volby ženy je v rozporu s ochranou nenarozeného dítěte.

Potrat v Německu: Právní situace

Podle § 218 německého trestního zákoníku (StGB) je umělé přerušení těhotenství v zásadě nezákonné a postižitelné, avšak za určitých podmínek zůstává osvobozeno od trestu na základě tzv. poradenské úpravy. Přerušit těhotenství je možné i na základě lékařské či kriminalistické indikace – není to pak nezákonné.

Regulace poradenství

Nařízení o poradenství stanoví, že potrat zůstává nepotrestán, pokud jsou splněny tyto podmínky:

  • O umělé přerušení těhotenství musí požádat sama těhotná žena (nikoli např. otec ženy nebo otec dítěte).
  • Žena musí minimálně tři dny před zákrokem vyhledat poradenství ve státem schválené poradně (konfliktní těhotenská poradna).
  • Konzultaci nesmí provádět stejný lékař, který pak provádí interrupci.

Postup těhotenského konfliktního poradenství

Pokud si přejete podstoupit potrat (ať už lékařsky pomocí potratové pilulky nebo chirurgicky odsátím), musíte nejprve vyhledat radu na státem uznávaném úřadě, například na „Pro Familia“. Kontakty na uznávaná poradenská centra ve vašem okolí naleznete zde.

Konfliktní poradenství v těhotenství může být na vaši žádost vedeno anonymně. Poradce musí nechat diskusi otevřenou – jinými slovy, nesmí ovlivnit vaše rozhodnutí pro nebo proti nenarozenému dítěti. Poradce je navíc vázán mlčenlivostí.

Někdy poradce na konci konzultace doporučí těhotné ženě domluvit si další schůzku, než jí vystaví potvrzení o konzultaci. Může to však udělat pouze tehdy, pokud je poté ještě dostatek času na ukončení těhotenství v zákonem povolené lhůtě (12 týdnů po početí), pokud si to žena přeje.

Lékařská nebo kriminologická indikace

Lékařská indikace

Interrupce není protiprávní, je-li těhotná žena v ohrožení života nebo hrozí-li vážné poškození jejího fyzického nebo duševního zdraví a toto nebezpečí nelze odvrátit jiným způsobem, který je pro ženu přiměřený.

  • Lékař nesmí vydat zdravotní indikaci ihned po sdělení diagnózy, nejdříve však celé tři dny poté – pokud není bezprostředně ohrožen život těhotné ženy.
  • Před vydáním musí lékař ženu informovat o zdravotních aspektech umělého přerušení těhotenství a o možnosti psychosociálního poradenství. Lékař musí ženě na její žádost poskytnout kontakty na poradny.

Kriminologická indikace

Interrupce není nezákonná ani v případě, že podle posudku lékaře k těhotenství došlo v důsledku sexuálního deliktu (znásilnění, sexuální zneužívání). Kriminologická indikace se vztahuje vždy na všechny dívky, které otěhotní před dovršením 14 let.

Potrat: Do kdy to bude možné?

Pokud je žena neúmyslně těhotná, platí pro beztrestný potrat v Německu následující lhůty:

  • Interrupce podle nařízení o konzultaci: Od početí nesmí uplynout více než dvanáct týdnů. To odpovídá 14. týdnu těhotenství, pokud se počítá od prvního dne poslední menstruace. Interrupci nesmí provést stejný lékař, u kterého byla žena na těhotenské poradně.
  • Interrupce z kriminalistické indikace: Od početí nesmí uplynout více než dvanáct týdnů. Interrupci nesmí provést lékař, který potvrdil kriminalistickou indikaci.

Chirurgický nebo medikamentózní potrat

Medikamentózní potrat

V Německu je medikamentózní interrupce s účinnou látkou mifepristone (potratová pilulka) povolena do 63. dne po prvním dni poslední menstruace. Může být provedena dříve než chirurgický potrat.

Mifepriston inhibuje působení hormonu progesteronu, který mimo jiné zajišťuje udržení těhotenství. Účinná látka navíc změkčuje a otevírá děložní čípek.

U zhruba 95 procent léčených žen plní medikace potrat svůj účel. Pokud však těhotenství po medikaci pokračuje, nedošlo k potratu nebo dojde k silnému krvácení, může být nutné znovu podat léky nebo může být nutný chirurgický zákrok (aspirace – viz níže: „Chirurgické ukončení těhotenství“).

Chirurgické ukončení těhotenství

Chirurgický potrat se v minulosti prováděl obvykle pomocí kyretáže – tedy lžičkovým nástrojem, kterým lékař vyškrabal dutinu děložní. Riziko komplikací je však vyšší než u odsávání. Z tohoto důvodu se dnes již škrábání nedoporučuje.

Možné komplikace potratu

K tomu druhému může dojít i v případě medikamentózního potratu – pokud se žena nedostaví na lékařskou kontrolu, která je naplánována asi 14 až 21 dní po medikamentózním potratu. Při této schůzce lékař zkontroluje nejen to, zda bylo těhotenství přerušeno podle plánu, ale také zda tělo zcela vyloučilo těhotenskou tkáň.

Pro chirurgickou i medikamentózní interrupci platí: Pokud interrupce proběhne bez komplikací, nemá většinou žádný vliv na plodnost ženy a případné následné těhotenství.

Psychické následky po potratu?

Po těžkém rozhodnutí často převáží úleva

Výjimečná situace duše

Navzdory všemu může být potrat výjimečnou situací duše. Za určitých okolností mohou bezprostředně po potratu nastat psychické potíže. V mnoha případech je to však způsobeno spíše jinými stresujícími životními okolnostmi (chudoba, zkušenosti s násilím, předchozí duševní onemocnění) než samotným potratem.

Hormonální změny v těle se mohou krátkodobě projevit i na duši. Občas se mluví o tzv. „postabortivním syndromu“ (PAS). Termín znamená psychologické důsledky potratu. Studie však zatím nedokázaly poskytnout jasný důkaz PAS.

Potrat: Náklady

Sociálně potřebné ženy mohou mít nárok na pokrytí svých nákladů: v určitých případech za potrat a veškerou nezbytnou následnou lékařskou péči zaplatí federální stát, ve kterém žijí. Žádost o to musí žena podat předem na vlastní zdravotní pojišťovnu (včetně doložení příjmové situace).

V případě umělého přerušení těhotenství ze zdravotní nebo kriminologické indikace hradí veškeré náklady zákonné zdravotní pojištění. Soukromé zdravotní pojišťovny naproti tomu většinou hradí interrupci pouze podle zdravotní indikace. Případnou úhradu nákladů za umělé přerušení těhotenství podle kriminologické indikace je nutné v každém jednotlivém případě vyjasnit s vlastním soukromým zdravotním pojištěním pacienta.