Kóma: Bezvědomí jako ochranná reakce

Stručné shrnutí

 • co je kóma? Dlouhodobé hluboké bezvědomí a nejtěžší forma poruchy vědomí. Existují různé úrovně kómatu od mírného (pacient reaguje na určité podněty) až po hluboké (již nereaguje).
 • Formy: Kromě klasického kómatu existují bdělé kóma, stav s minimálním vědomím, umělé kóma a locked-in syndrom.
 • Příčiny: např. onemocnění mozku (jako je mrtvice, kraniocerebrální trauma), metabolické poruchy (jako je nedostatek kyslíku, hyper/hypoglykémie), otravy (např. léky, jedy, anestetiky)
 • Kdy navštívit lékaře? Vždy! Pokud někdo upadne do kómatu, okamžitě volejte pohotovostního lékaře.
 • Terapie: Léčba příčiny, intenzivní lékařská péče, v případě potřeby umělá výživa/ventilace, stimulace mozku masáží, světlem, hudbou, řečí atd.

Kóma: Popis

Termín „kóma“ pochází z řečtiny. Znamená to něco jako „hluboký spánek“. Člověka v kómatu již nelze probudit a na vnější podněty, jako je světlo nebo bolest, reaguje jen velmi omezeně nebo vůbec. V hlubokém kómatu zůstávají oči téměř vždy zavřené. Kóma je nejtěžší formou poruchy vědomí.

V závislosti na hloubce kómatu se rozlišují čtyři fáze kómatu:

 • Lehké kóma, stadium I: Pacienti stále reagují na bolestivé podněty cílenými obrannými pohyby. Jejich zorničky se při vystavení světlu stahují.
 • Mírné kóma, stadium II: Pacienti se pouze necíleně brání proti podnětům bolesti. Pupilární reflex funguje.
 • Hluboké kóma, stadium III: Pacient již nevykazuje žádnou obrannou reakci proti bolesti, ale pouze necílené pohyby. Pupilární reakce je jen slabá.
 • Hluboké kóma, stadium IV: Pacient již nevykazuje vůbec žádnou bolestivou reakci, zorničky jsou rozšířené a nereagují na světlo.

Kóma může trvat několik dní až maximálně několik týdnů. Pak se stav pacienta většinou buď rychle zlepší, nebo dojde k mozkové smrti.

Hladké přechody

Dnes již není kóma stále více vnímáno jako statický stav, ale jako měnící se proces. Kóma, vegetativní stav (apalický syndrom) a stav minimálního vědomí (MCS) mohou plynule splývat do sebe. Někteří pacienti nabudou plného vědomí, ale jsou téměř úplně paralyzováni. Odborníci pak hovoří o locked-in syndromu (LiS).

Kóma jako ochranná reakce

Někteří neuropsychologové se nyní domnívají, že kóma není pasivní stav, ale aktivní ochranná reakce. Předpokládá se, že postižení se po poškození mozku stáhli do velmi hluboké úrovně vědomí. S pomocí terapie se jim ale možná podaří znovu získat přístup do světa.

Kóma: příčiny a možná onemocnění

Kóma může být vyvoláno přímo poraněním nebo onemocněním mozku. Někdy však těžká metabolická nerovnováha vede také ke kómatu. Příčinou hlubokého bezvědomí může být i otrava drogami nebo jinými toxiny.

Nemoci mozku

 • Mrtvice
 • Kraniocerebrální trauma
 • Meningitida (zánět mozkových blan)
 • Zánět mozku (encefalitida)
 • Mozkové krvácení
 • Epileptický záchvat
 • Mozkový nádor

Metabolická porucha (metabolické kóma)

 • Porucha oběhu
 • Nedostatek kyslíku
 • Nízká hladina cukru v krvi (hypoglykemie)
 • Hyperglykémie (hyperglykémie, hyperosmolární kóma, diabetické kóma)
 • Renální insuficience (uremické kóma)
 • Jaterní insuficience (jaterní kóma)

Otrávení

 • Drogy (např. alkohol, narkotika)
 • jedy
 • Narkotika

Kóma: nejdůležitější formy

Kromě klasického kómatu existují formy kómatu, ve kterých se do určité míry stále jeví jako přítomné vědomí.

bdělé kóma (apalický syndrom)

Díky otevřeným očím a schopnosti pohybu se tito postižení jeví jako bdělí, přestože jsou v bezvědomí. Jejich pohled je však buď upřený, nebo nejistě bloudí. Přestože pacienti ve vegetativním stavu musí být uměle krmeni, mohou se například chytit, usmívat se nebo plakat. Ve skutečném vegetativním stavu jsou však tyto pohyby nevědomými reflexy. Termín „perzistentní vegetativní stav“ (PVS) naznačuje, že funkce vegetativního nervového systému, jako je dýchání, srdeční tep a spánkový rytmus, stále fungují, zatímco vyšší kognitivní funkce jsou paralyzovány.

Důvodem stavu vegetativního stavu je poškození velkého mozku, který tvoří vnější vrstvu lidského mozku. Zahaluje hlubší mozkové struktury jako plášť, proto se také nazývá „apalický syndrom“ (řecky „bez pláště“). Velký mozek zpracovává všechny smyslové vjemy: vidění, slyšení, cítění, ochutnávání a čich. Uchovává vzpomínky a je sídlem vědomí. Zranění, nemoc nebo nedostatek kyslíku v mozku mohou způsobit jeho téměř úplné selhání.

Stav minimálního vědomí (MCS)

Na první pohled se zdá, že stav minimálního vědomí a vegetativní stav jsou si matoucí podobné. Pacienti mají rytmus spánku a bdění řízený autonomním nervovým systémem. Díky otevřeným očím, pohybům a mimice se občas zdají být vzhůru.

Zatímco však pacienti ve vegetativním stavu jsou schopni pouze nevědomých reflexů, alespoň podle doktríny, pacienti ve stavu s minimálním vědomím občas vykazují účelné reakce na vnější podněty (jako jsou zvuky, dotyky) nebo dokonce projevy emocí v přítomnosti příbuzných.

Jak někteří pacienti sklouzávají z vegetativního stavu do stavu minimálního vědomí, vědci a lékaři stále častěji vidí hranice mezi těmito dvěma stavy jako rozmazané.

Pravděpodobnost, že se někdo probudí ze stavu minimálního vědomí, je mnohem vyšší, než když se probudí z vegetativního stavu. Pokud se stav během prvních dvanácti měsíců nezlepší, šance pacienta na uzdravení značně klesá. I probuzení pacienti však většinou zůstávají těžce postižení kvůli svému těžkému poškození mozku.

Umělé kóma

Uzamčený syndrom

Locked-in syndrom ve skutečnosti není formou kómatu. Bez bližšího zkoumání jej však lze snadno zaměnit s vegetativním stavem, který je spojen s paraplegií. Pacienti s locked-in syndromem jsou bdělí a plně při vědomí, ale zcela paralyzováni. Někteří mají alespoň stále kontrolu nad očima a mohou komunikovat mrkáním.

Kóma: Kdy potřebujete navštívit lékaře?

Bezvědomí je vždy lékařská pohotovost. Proto vždy volejte pohotovostního lékaře. Poskytujte první pomoc do příjezdu lékaře. Zejména se ujistěte, že pacient dýchá. Pokud tomu tak není, okamžitě začněte se stlačováním hrudníku.

Kóma: co dělá doktor

Často je obtížné určit, jak hluboké kóma skutečně je. Skutečnost, že pacient nereaguje na požadavky typu „Podívej se na mě“ nebo „Stiskni mi ruku“, nemusí nutně vypovídat nic o úrovni jeho vědomí.

Může být také obtížné rozlišit mezi vegetativním stavem a stavem minimálního vědomí. Ukázalo se například, že někteří pacienti ve vegetativním stavu ještě dokážou zpracovat verbální projevy.

Ani takové skenování mozku však není 100% spolehlivé. Diagnóza může být například zfalšována, pokud je pacient s minimálním vědomím při vyšetření v hlubokém bezvědomí. V tomto případě nejsou zaznamenány vědomé okamžiky. Odborníci proto vyzývají, aby pacienti v kómatu byli před stanovením diagnózy několikrát posláni skenováním mozku.

Terapie

Terapie kómatu se zpočátku zaměřuje na léčbu nemoci, která spustila kóma. Lidé v kómatu navíc obvykle vyžadují intenzivní lékařskou péči. V závislosti na hloubce kómatu jsou uměle vyživovány nebo dokonce ventilovány. Někdy jsou také nutná fyzioterapeutická a ergoterapeutická opatření.

U lidí ve vegetativním stavu nebo s minimálním vědomím vědci v kómatu stále častěji volají po trvalých terapeutických opatřeních, která mozku nabízejí smyslové podněty. Mozek, který je takto stimulován, s větší pravděpodobností obnoví svou práci. Mezi vhodné podněty patří masáže, barevné světlo, pohyb ve vodě či hudba, ale především láskyplné doteky a přímý kontakt s pacientem. Příbuzní hrají ústřední roli v aktivaci.

Kóma: Co můžeš udělat sám

Člověk v kómatu je závislý na pomoci. Kromě fyzické péče sem patří i lidská pomoc. To není jen otázka etiky, přibývá také důkazů, že vědomí mnoha lidí v kómatu není úplně vyhaslé. Láskyplné a uctivé zacházení s pacientem je proto nesmírně důležité.

To má efekt, i když to není vždy zvenčí vidět. Zejména pacienti v bdělém kómatu často reagují na láskyplnou stimulaci změnou srdeční frekvence a dýchání. Mění se také svalový tonus a odolnost pokožky.

I když pečující a příbuzní nemohou vědět, jak moc pacienti v kómatu skutečně vnímají, měli by se vždy chovat tak, jako by pacient vše vnímal a chápal.