První pomoc při otravě

Stručné shrnutí

 • Co je otrava? Škodlivý účinek cizí nebo toxické látky na tělo.
 • Jak se pozná otrava? Podle druhu otravy nap. nevolnost, zvracení, průjem, třes, závratě, křeče, bezvědomí, kardiovaskulární selhání, zástava dechu.
 • Co dělat v případě otravy? V případě (podezření) otravy vždy kontaktujte lékaře nebo pohotovostního lékaře!

Pozor!

 • Některé otravy jsou jen mírně nebezpečné, jiné mohou být i smrtelné. Laici to mohou jen stěží posoudit, proto je nutné při podezření na otravu vždy přivolat lékaře!
 • V případě otravy se držte dál od domácích prostředků! Postiženému například nikdy nedávejte pít mléko, mohlo by se tím jed ještě rychleji dostat do krevního oběhu.
 • V dnešní době lékaři při otravě jen zřídka vyvolávají zvracení – protože to může z těla odstranit jen malé množství jedu a také s sebou nese rizika (např. zvratky se mohou dostat do průdušnice nebo žíravina může podruhé proschnout jícnem). Laici by u postižených nikdy neměli vyvolávat zvracení!

Otrava: Co to je?

Otrava (lékařská intoxikace) je poškození organismu způsobené kontaktem s toxickou látkou. Ke kontaktu může dojít různými způsoby:

 • Požití
 • Kontakt s kůží a/nebo sliznicí (např. oči nebo nos)

Některé látky způsobující otravu jsou toxické i v malých množstvích. Jiné jsou však běžně netoxické (např. pěna na holení, zubní pasta, křída na tabuli, vitamínové přípravky) a stávají se nebezpečnými až ve větším množství.

Téměř všechny látky mohou být ve vhodných dávkách toxické – „dávka dělá jed“ (Paracelsus).

Neúmyslná a úmyslná otrava

K nechtěné otravě může dojít například v případě, že vaše dítě pije z podle vás láhve od sody, ve které skladujete čisticí prostředky pro domácnost nebo leštidla na nábytek. Záměna léků nebo manipulace s toxickými chemikáliemi může být také příčinou neúmyslné otravy.

Účelem úmyslné otravy je často zabít nebo alespoň ublížit sobě nebo někomu jinému. Toho lze dosáhnout požitím jedu nebo předávkováním léků. Někdy jsou lidé také úmyslně otráveni, aby byli bezbranní (například za znásilnění nebo loupež).

Druhy otrav

Hlavní typy otravy jsou:

Otrava jídlem: Vznikají v důsledku konzumace zkaženého jídla. Přesnou příčinou příznaků jsou například toxiny, bakterie nebo paraziti v potravinách.

Otrava alkoholem: Pokud někdo požije velké množství alkoholu v krátkém časovém období, dojde k otravě alkoholem. Následky závisí na rozsahu intoxikace. Hladina alkoholu v krvi pět promile a více je obecně smrtelná. Alkohol se mimochodem nenachází jen ve víně, pivu apod., ale také například v některých kosmetických přípravcích, dezinfekčních a čisticích prostředcích.

Otravy rostlinami: Často se vyskytují u (malých) dětí, které si nedbale vkládají do úst barevné bobule nebo listy. Za příznaky otravy jsou pak zodpovědné přísady jako éterické oleje nebo toxiny. Dospělí se mohou také nakazit otravou rostlinami, například když omylem utrhnou a snědí podobně vypadající listy konvalinky při hledání medvědího česneku.

Otrava drogami: Je způsobena předávkováním lékem. To se může stát náhodně, například u starších lidí. Otrava léky je však často úmyslná – jako pokus o sebevraždu.

Otrava plyny: Vdechování široké škály plynů (např. oxidu uhelnatého) může také způsobit příznaky otravy. Jedním z příkladů je otrava vdechováním kouře (intoxikace způsobená vdechováním kouře nebo požárních plynů).

Otrava těžkými kovy: Obvykle se jedná o pozvolnou intoxikaci – postižení po delší dobu nevědomky požívají malé množství toxického těžkého kovu (jako je železo, olovo, rtuť, měď), který se hromadí v těle. To se může stát například prostřednictvím kontaminovaných potravin (např. ryby kontaminované rtutí) nebo prostřednictvím pitné vody z olověného potrubí.

Otrava: Jak ji poznat?

Příznaky otravy závisí mimo jiné na druhu a dávce toxické látky. Navíc na stejnou toxickou látku mohou lidé reagovat různě. Celkové příznaky otravy jsou např

 • Nevolnost, zvracení, průjem
 • bolest břicha
 • Bolest hlavy, závratě
 • Stavy rozrušení, halucinace, zmatenost
 • Zrychlený nebo zpomalený puls
 • Bledost, zarudnutí kůže, pocit tepla
 • šok
 • Dýchací potíže až zástava dechu
 • Kardiovaskulární selhání

V závislosti na účinku jedu se mohou objevit i další příznaky, jako jsou křeče, slinění a slzení, paralýza a pocení. Pokud se jed dostane do kontaktu s kůží, může reagovat vyrážkou a puchýři – a chronickým kontaktem se zánětem (dermatitida). Oční kontakt s jedy způsobuje bolest a zarudnutí očí. Navíc pacient již na postižené oko nevidí tak dobře nebo vůbec.

Otrava: první pomoc

Co byste měli udělat, pokud chcete pomoci někomu, kdo byl otráven, vždy závisí na tom, čím byl otráven, jaké příznaky vykazuje a jak závažná je otrava.

V případě otravy trávicím traktem (např. alkoholem, léky, jedovatými nebo zkaženými potravinami, jedovatými rostlinami, chemikáliemi) byste měli provést následující první pomoc:

Postiženého, ​​zvláště jde-li o dítě, uklidněte a sami zachovejte klid.

Zavolejte záchrannou službu (112). Pak vytočte toxikologické centrum ve vašem regionu. Zaměstnanci vám řeknou, co můžete nebo byste měli dělat.

Pokud osoba reaguje, otevřete ústa a pokuste se prstem setřít zbytky požité látky.

Uschovejte všechny zbytky, které by mohly být příčinou otravy (např. zbytky jídla, zbytky hub, tablety, části rostlin). Vezměte je – a/nebo jakékoli zvratky – s sebou k lékaři nebo do nemocnice, aby lékař mohl určit, o jakou otravu se jedná.

Pokud postižený zvrací sám, můžete mu pomoci podložením hlavy nebo hlazením po zádech, abyste je uklidnili.

První pomoc při otravě plynem

V případě otravy plynem nejprve vyveďte postiženého z nebezpečné zóny (pokud tím neohrožujete sebe!) a přiveďte jej na čerstvý vzduch. Případně můžete místnost dobře vyvětrat, aby se plyny rozptýlily.

Dbejte na svou bezpečnost: Pokud plyny unikají v uzavřených místnostech, jsou nejen toxické, ale často i vysoce hořlavé. Otevřený oheň nebo odletující jiskry mohou zapálit plyn.

Teprve po vyproštění postiženého z nebezpečné situace jsou vhodná další opatření první pomoci – tedy zklidnění pacienta, uložení do stabilizované polohy v bezvědomí a případně resuscitace.

První pomoc při otravách chemikáliemi

Pokud se někomu do očí nebo na kůži dostala chemikálie (např. kyselina), místo důkladně oplachujte studenou čistou vodou po dobu alespoň deseti minut. Při postižení očí mějte co nejvíce otevřené víčko a vždy vyplachujte od nosu ke spánku.

Nesvlékejte z postiženého žádné oblečení nasáklé chemikáliemi – mohli byste si roztrhnout kůži pod ním!

Otrava: Kdy navštívit lékaře?

Otrava: vyšetření u lékaře

Aby bylo možné zahájit správnou léčbu, musí lékař zjistit více o možné příčině a závažnosti otravy.

K tomu nejprve získá důležité podkladové informace v rozhovoru (anamnéza): Pokud je to možné, zeptá se pacienta, s jakými látkami přišel do styku (požitím, vdechnutím, dotykem apod.). Zeptají se také, jaké množství podezřelého jídla bylo snědeno nebo jaké množství chemikálie bylo například spolknuto. Je také důležité vědět, kdy k tomu došlo a jak brzy se příznaky rozvinuly. Pokud pacient nereaguje nebo je příliš mladý, můžete mu tyto potřebné informace poskytnout jako první pomoc.

Pro lékaře je také užitečné, pokud jste jako první pomoci získali jedovatou potravu, léky, chemikálii a/nebo pacientovy zvratky. To usnadňuje určení přesné příčiny otravy.

Fyzikální vyšetření (včetně měření krevního tlaku apod.) poskytne lékaři informace o celkovém stavu pacienta. Může také poskytnout vodítko k typu otravy. Některé toxiny například charakteristickým způsobem mění zápach dechu. A všechna místa vpichu mohou naznačovat, že si pacient aplikoval drogy.

 • Rozbor krve: Příčinu otravy (léky, oxid uhelnatý atd.) lze často zjistit v krvi. Krevní hodnoty navíc často indikují možné dysfunkce orgánů (jako jsou játra nebo ledviny) v důsledku otravy.
 • Test moči: Tento test lze použít například k detekci drog.
 • Vyšetření stolice: Lékař si nechá udělat rozbor vzorku stolice, pokud má podezření například na otravu salmonelou.
 • Rentgenové vyšetření: Někdy lze na rentgenových snímcích identifikovat příčinu otravy, například kovy jako olovo, spolknuté balíčky léků (v případě kurýrů drog), spolknuté baterie nebo zbytky zvířat po útoku jedovatého zvířete (např. jedovaté zuby).

Otrava: ošetření lékařem

Otrava ne vždy vyžaduje lékařské ošetření. Pokud ano, může být za určitých okolností nutná hospitalizace. Léčba spočívá ve sledování nebo stabilizaci zdravotního stavu pacienta a pomáhá tělu rychleji vylučovat požitý jed (obvykle močí) nebo jej deaktivovat (nejčastěji játry).

Zajištění funkce těla

V případě selhání ledvin může pacient podstoupit výplach krve (dialýza). Ve velmi závažných případech, kdy se játra a/nebo ledviny staly následkem otravy trvale dysfunkční, může být nezbytná transplantace orgánu.

Zabraňte absorpci a šíření jedu

Lékař může podat aktivní uhlí, pokud postižená osoba spolkla jed. Naváže jedovatou látku v trávicím traktu, takže se již nemůže dostat do krevního oběhu. Aktivní uhlí však není účinné proti všem jedům; je neúčinný proti mnoha domácím chemikáliím nebo alkoholu. Nemá také žádný vliv na toxiny, které se již dostaly do krevního oběhu.

Pokud je jed požit orálně, může mít také smysl vypumpovat žaludek postižené osoby. Lékař to udělá, pokud je jed velmi nebezpečný nebo je celkový zdravotní stav pacienta špatný.

Podávání protijed

Na některé jedy (např. paracetamol, heroin, některé hadí jedy) existují speciální protilátky. Jejich podávání může být užitečné v případech těžkých otrav. Postižený se však často uzdraví sám.

Další opatření

V závislosti na typu a rozsahu otravy mohou být užitečná další opatření. Pokud se například jedovaté látky dostaly do očí nebo na kůži postiženého, ​​lékař opláchne příslušné části těla velkým množstvím (slané) vody.

Prevence otravy

Různá preventivní opatření snižují riziko náhodné otravy. Jsou zvláště vhodné v domácnostech s dětmi:

 • Uchovávejte léky na místě, které je pro děti nepřístupné. K tomuto účelu se nejlépe hodí uzamykatelná lékárnička.
 • Léky po každém použití zamykejte, i když je potřebujete několikrát denně (vy nebo někdo jiný ve vaší domácnosti).
 • Nikdy nenechávejte léky volně ležet. Zejména barevné pilulky jsou velmi podobné bonbónům, takže je malé děti snadno uchopí.
 • Domácí chemikálie, jako jsou čisticí prostředky, prostředky na mytí nádobí a mycí prostředky, vždy uchovávejte mimo dosah dětí, nejlépe v uzamykatelné skříni.
 • Nikdy nepřenášejte chemikálie do obalů potravin, např. do láhve džusu. Pokud tak učiníte, označte nádobu velkou a zřetelnou!
 • Obecně platí, že nádoby s chemikáliemi nebo jinými jedy vždy jasně označte a ujistěte se, že mají dětské bezpečnostní uzávěry.
 • Nenechte se rozptylovat, pokud jste právě otevřeli domácí chemikálie. Láhev nebo nádobu znovu zavřete, když obrátíte svou pozornost na ostatní děti, přijmete telefonní hovor nebo když zazvoní zvonek.
 • Alkoholické nápoje uchovávejte mimo dosah dětí. Už malé množství alkoholu je pro malé děti velmi nebezpečné. Alkoholické nápoje je nejlepší mít pod zámkem, aby je starší děti nelákaly je vyzkoušet.
 • Poučte své děti o nebezpečích léků, domácích chemikálií, jedovatých rostlin, hub, cigaret a alkoholu již v raném věku, ale způsobem přiměřeným jejich věku.
 • Prodiskutujte a přehodnoťte opatření k prevenci otrav v jiných domácnostech, kde vaše dítě často tráví čas, např. s prarodiči nebo s pečovatelkou o děti.