Gestalt terapie: metoda, realizace, cíle

Co je Gestalt terapie?

Gestalt terapie je formou psychoterapie a patří zde do skupiny tzv. humanistických terapií. Podle humanistického přístupu má každý člověk schopnost se rozvíjet. Terapeut vidí pacienta jako sebeurčenou bytost. V Gestalt terapii se učí aktivovat potřebné síly, aby si se svými problémy dokázal poradit sám.

Němečtí psychoanalytici Fritz a Lore Perlsovi spolu s Paulem Goodmanem založili Gestalt terapii. Vzhledem ke svým psychoanalytickým kořenům Gestalt terapie zahrnuje některé přístupy z psychoanalýzy. Například, stejně jako psychoanalytici, Gestalt terapeuti předpokládají, že existují hlubší nevědomé konflikty. Přístup k řešení takových konfliktů je však v Gestalt terapii zcela odlišný než v psychoanalýze:

Termín „Gestalt

Termín „Gestalt“ pochází z Gestalt psychologie, která vznikla na počátku 20. století. Stojí za tím myšlenka, že gestalt není pouhým součtem jeho jednotlivých částí.

Když například vidíme trojúhelník, neskládáme v duchu tři tahy dohromady, ale vnímáme trojúhelník jako celek. Stejně tak, když slyšíme hudební skladbu, neslyšíme jednotlivé tóny, ale melodii. Analogicky také Gestalt psychologové vidí lidské bytosti jako komplexní celky, které jsou utvářeny mimo jiné kulturou a společenskými kontakty. Dívají se na psychiku a tělo ne jako na oddělené, ale jako na jednotu.

Kdy se dělá Gestalt terapie?

Gestalt terapie může pomoci při řešení psychických problémů, ale i problémů profesních. Pokud jde o rodinné záležitosti, v některých případech terapeut zapojuje do terapie i partnera nebo rodinné příslušníky.

U Gestalt terapie by měl být pacient připraven aktivně spolupracovat. Gestalt terapeut totiž žádá pacienta, aby žil svůj život sebeurčeným způsobem a převzal odpovědnost za své myšlenky a činy.

Gestalt terapie může probíhat v individuálním prostředí i ve skupinovém prostředí. Terapeutické sezení může trvat 50 až 100 minut. O tom, kolik sezení je celkem vhodných nebo nezbytných, rozhoduje terapeut případ od případu.

Co člověk dělá na sezení Gestalt terapie?

Cílem Gestalt terapie je, aby si pacient vypracoval větší kontrolu nad svým životem a rozvinul svůj plný potenciál. Aby toho dosáhl, terapeut se nedívá na pacientovy minulé události nebo budoucí obavy. Středem pozornosti vždy zůstává současná situace. Je to proto, že změna může nastat pouze v přítomnosti.

Ústřední technikou Gestalt terapie je dialog mezi terapeutem a pacientem. Pacient v dialogu s terapeutem trénuje vnímání toho, jak se on sám chová, jak věci vnímá a co cítí.

Terapeut konfrontuje pacienta s možnými rozpory v jeho chování, které vedou ke konfliktům. Stejně tak vybízí pacienta, aby zpochybnil svůj předchozí pohled na svět. Pacient by tak měl získat nové povědomí o své situaci. Toto změněné vnímání umožňuje pacientovi získat nové zkušenosti a vyzkoušet si nové chování.

Během terapie se terapeut k pacientovi chová vždy vděčně a empaticky, ale zároveň ho vyzývá k dalšímu rozvoji.

Gestalt terapie: metody

V Gestalt terapii využívá terapeut kreativní metody. V této formě terapie hraje důležitou roli například hraní rolí:

Prostřednictvím takových rolí se může pacientovi vyjasnit obsah existujících problémů a může si vyzkoušet jiné způsoby komunikace.

Terapeut odhaluje možné problémy i prostřednictvím řeči těla pacienta. Například se ho zeptá, proč u určitých témat vrtí nohama nebo překříží ruce. Terapeut však chování pacienta neinterpretuje. Pouze pacient sám zná smysl svého jednání. Gestalt terapeut pouze vede pacienta k hlubšímu pochopení sebe sama. Může také požádat pacienta, aby experimentoval s novými pohyby těla.

Jaká jsou rizika Gestalt terapie?

V Gestalt terapii se očekává, že pacient převezme plnou zodpovědnost za svůj život. Někteří pacienti se tím cítí ohromeni. Pacienti, kteří jsou například v těžké depresi, nejsou fyzicky a psychicky schopni být aktivní.

Zda je terapie úspěšná, závisí do značné míry na vztahu mezi terapeutem a pacientem. V Gestalt terapii terapeut neustále napadá svého pacienta poukazováním na rozpory. Někteří Gestalt terapeuti používají v rozhovoru silně konfrontační styl. Ne každý pacient to zvládne. Proto je důležité najít správného terapeuta a v případě pochybností přejít k jinému.

Co musím mít na paměti po Gestalt terapii?

Po jednotlivých sezeních Gestalt terapie byste si měli dát nějaký čas na zotavení – sezení totiž mohou být velmi náročné, jak fyzicky, tak emocionálně. Jedním z důvodů je vysoká míra osobní odpovědnosti v terapii. Proto se bezprostředně po terapeutickém sezení nevěnujte žádným namáhavým činnostem.

Ke konci Gestalt terapie terapeut často prodlužuje vzdálenost mezi sezeními. To vám umožní pomalu si zvykat na to, že si v budoucnu budete moci poradit bez terapeuta. Pokud se ještě necítíte připraveni pokračovat bez pomoci, měli byste si o tom promluvit se svým terapeutem. V případě potřeby může Gestalt terapii prodloužit.