Pflegestärkungsgesetz 2: Co se mění

Co je zákon o posílení péče 2?

V Německu, když lidé mluví o zákonu o posilování péče z roku 2017 (nový zákon o péči z roku 2017), mají obecně na mysli druhý zákon o posilování péče. Vstoupila v platnost v roce 2016, ale některé změny jsou platné až od ledna 2017.

To by však nemělo doprovázet nárůst byrokracie. Zákon o posílení péče 2 se pokusil restrukturalizovat předpisy a zpřehlednit je. Rovněž byly zrušeny zbytečné byrokratické překážky a požadavky na aplikace. Například od 1. ledna 2017 již není nutné podávat samostatnou žádost na některé pomůcky (jako jsou vanové zvedáky, pomůcky pro chůzi, křesla do sprchy), pokud je výslovně doporučí odborník z lékařské služby německého zdravotnictví. Pojištění (MD).

Proč nový zákon o péči?

To by však nemělo doprovázet nárůst byrokracie. Zákon o posílení péče 2 se pokusil restrukturalizovat předpisy a zpřehlednit je. Rovněž byly zrušeny zbytečné byrokratické překážky a požadavky na aplikace. Například od 1. ledna 2017 již není nutné podávat samostatnou žádost na některé pomůcky (jako jsou vanové zvedáky, pomůcky pro chůzi, křesla do sprchy), pokud je výslovně doporučí odborník z lékařské služby německého zdravotnictví. Pojištění (MD).

Proč nový zákon o péči?

Zákon o posílení péče 2: Stupně péče namísto úrovní péče

Dalším klíčovým tématem zákona o posílení péče 2 je nový hodnotící postup pro posuzování potřeby péče a zařazení do pěti stupňů péče (namísto předchozích tří stupňů péče). Od 1. ledna 2017 berou hodnotitelé Lékařské služby zdravotních pojišťoven (MD) při posuzování potřeby péče o pacienta těchto šest oblastí:

  • Pohyblivost: Jaká je fyzická mobilita pacienta? Mohou například ráno samy vstát a jít na záchod? Je možné vylézt po schodech?
  • Problémy v chování a psychické problémy: Je pacient například v noci neklidný nebo úzkostný? Dochází k agresi? Brání se pacient opatřením péče?
  • Péče o sebe: Může se pacient umýt a obléci sám bez pomoci? Chodí sám na záchod? Potřebují pomoc s jídlem a pitím?
  • Zvládání a samostatné zvládání stresu způsobeného nemocí nebo terapií: Může například pacient užívat léky sám, měřit si krevní tlak, manipulovat s chodítkem nebo jít k lékaři?

Cílem zákona o posílení péče 2 je pomocí nového hodnotícího nástroje zjišťovat individuální schopnosti a omezení každého pacienta přesněji a komplexněji než dosud. Jednotlivá hodnocení (skóre) všech šesti oblastí se spojí a vytvoří celkový výsledek. Na základě toho je pacient zařazen do jednoho z pěti stupňů péče: Škála sahá od drobného narušení samostatnosti nebo schopností (1. stupeň péče) až po nejtěžší postižení, která kladou zvláštní nároky na péči (5. stupeň péče).

Automatický přechod z úrovně péče do úrovně péče

  • Těm, kteří dříve patřili do úrovně péče 0, byla přidělena úroveň péče 2 podle zákona o posílení péče 2.
  • Od roku 2017 byla pacientům na úrovni péče 1 přiřazena úroveň péče 2 (pro fyzická omezení) nebo 3 (pro zhoršené každodenní dovednosti).
  • Pacientům, kteří potřebují péči na úrovni péče 2, byla přidělena úroveň péče 3 (s fyzickými omezeními) nebo 4 (s narušenými dovednostmi pro každodenní život).
  • Pacienti na úrovni péče 3 byli zařazeni do úrovně péče 4 (s fyzickými omezeními) nebo 5 (s narušenými dovednostmi pro každodenní život).

Stupeň péče 1 je možný pouze pro osoby, u kterých je potřeba péče nově zjištěna.

Výše dávky v jednotlivých stupních péče

Pro různé úrovně péče jsou poskytovány tyto dávky:

Peněžité dávky ambulantně

Ambulantní věcná dávka

Výše stacionáře

Úroveň péče 1

-

-

-

Stupeň péče 2

Euro 316

Euro 724

Euro 770

Úroveň péče 3

Euro 545

1.363Euro

1,262 eur

Úroveň péče 4

Euro 728

Euro 1,693

Euro 1,775

Úroveň péče 5

Euro 901

Euro 2.095

Euro 2,005

Zákon o posílení péče 2: Změny pro domovy pro seniory

Nově platí jednotná spoluúčast na péči pro 2. až 5. stupeň péče v rámci stejného zařízení. To znamená, že všichni obyvatelé 2. až 5. stupně péče ve stejném zařízení platí stejnou spoluúčast na péči. Ani při vyšším zařazení nemusí dotyčný sáhnout hlouběji do vlastní kapsy.

Změny pro příbuzné v důsledku nového zákona o péči

Rok 2017 přinesl lepší sociální zabezpečení pro rodinné pečovatele: od 1. ledna má více rodinných pečujících nárok na příspěvky na důchodové pojištění. Nový zákon o péči také zlepšuje ochranu v nezaměstnanosti.

Care Reinforcement Act 2: Náklady a financování

Redefinice pojmu „potřebují péči“ v zákoně o posílení péče 2 umožňuje nově zařadit mezi vyžadující péči i pacienty, kterým byla dříve tato péče odepřena, a tudíž se jim nedostalo žádné podpory (např. pacienti s demencí). To samozřejmě znamená dodatečné náklady. To se týká i dalších změn a dodatečných opatření zavedených zákonem o posílení péče 2 s cílem zlepšit situaci těch, kteří péči potřebují, příbuzných a pečovatelského personálu.

Zákon o zpřísnění péče 2 však s sebou nese pouze dodatečné náklady, ale také úspory a další příjmy. Například obcím (plátcům sociálních dávek) se trvale uleví zhruba o 500 milionů eur. Zákon o posílení péče 2 navíc povede k náboru dalšího pečovatelského personálu a vyšším věcným výhodám – zvýšení příjmů z daní a sociálního zabezpečení.