Hodnota PH: Co znamená laboratorní hodnota

Co je implantace ICD?

Během implantace ICD je do těla vložen implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD). Jedná se o přístroj, který detekuje život ohrožující srdeční arytmie a ukončí je pomocí silného elektrického výboje – proto se mu také říká „generátor šoku“. Jeho funkce je podobná jako u přenosného defibrilátoru, který záchranné složky používají při resuscitaci.

ICD vypadá jako malá krabička o velikosti krabičky od zápalek. Při implantaci ICD lékař tuto krabičku implantuje do těla, odkud pak trvale funguje. ICD napájený baterií se obvykle implantuje do oblasti ramene těsně pod kůži (subkutánně). Elektrodové svody jdou ze zařízení přes velké žíly do vnitřních komor srdce (síní a komor). V závislosti na počtu sond se pro implantaci ICD rozlišují následující systémy:

  • Jednokomorové systémy: jedna sonda v pravé síni nebo v pravé komoře
  • Dvoukomorové systémy: dvě sondy, jedna v pravé síni a jedna v pravé komoře

ICD přístroje jsou programovány individuálně a lze je tak přizpůsobit potřebám příslušného pacienta.

Jak funguje defibrilátor?

Normální defibrilátor dokáže v případě nouze účinně ukončit takzvané tachykardické arytmie (kdy srdce bije trvale příliš rychle) dodáním vysokého proudového pulzu (výboje). Tyto srdeční arytmie zahrnují ventrikulární tachykardii, která se může v případě nouze rozvinout do komorové fibrilace. Je to proto, že krev již není správně pumpována tělem v důsledku příliš rychlého tlukotu srdce. V případě fibrilace komor je proto nutné okamžitě zasáhnout, t.j. jsou nutná resuscitační opatření pomocí srdeční masáže a defibrilace.

Během defibrilace je asynchronně tlukoucí „fibrilující“ srdce na několik sekund zcela zastaveno pulzem vysokého proudu. Poté srdce opět začne bít samo a ideálně ve správném rytmu. Podobně to funguje po implantaci ICD. ICD dokáže detekovat tachykardii přes elektrodový kabel umístěný v srdci a zároveň ji ukončit okamžitým výbojem.

Rozdíly oproti kardiostimulátoru

Na rozdíl od kardiostimulátoru jsou dvě sondy obklopeny kovovými cívkami, které poskytují správný výboj. ICD může defibrilovat při fibrilaci komor, což kardiostimulátor nemůže. ICD však lze kombinovat s kardiostimulátorem.

Kdy se implantace ICD provádí?

Existují tři hlavní důvody, proč je ICD implantováno:

Implantace ICD pro primární prevenci Pokud je ICD implantováno za účelem prevence výskytu onemocnění, nazývá se to „primární prevence“. Možnými cílovými skupinami jsou zde pacienti, kteří…

  • … máte získané srdeční onemocnění (prodělali srdeční infarkt, ischemickou chorobu srdeční, srdeční nedostatečnost).
  • … mají výrazně snížený srdeční výdej (srdeční insuficience), a tím vysoké riziko život ohrožujících srdečních arytmií (například dilatační kardiomyopatie).

Implantace defibrilátoru výrazně snižuje pravděpodobnost úmrtí na tzv. náhlou srdeční smrt.

Implantace ICD u vrozených srdečních chorob Pokud člověk trpí genetickým onemocněním srdce, které je spojeno se zvýšeným rizikem srdečních arytmií, provádí se obvykle také implantace ICD. Mezi tato vzácná onemocnění patří syndrom dlouhého a krátkého QT intervalu, Brugadův syndrom a různá onemocnění srdečního svalu (kardiomyopatie).

Implantace ICD pro resynchronizační terapii

Defibrilátor je také často implantován pro srdeční resynchronizační terapii (ICD-CRT nebo ICD-C). Tato terapie se používá především v případech těžké srdeční insuficience s výrazně sníženou ejekční silou srdce (ejekční frakce). V tomto případě často dochází k neuspořádanému nebo asynchronnímu srdečnímu tepu: nejprve bije pravá komora a o několik milisekund později levá komora. Stimulací obou komor současně pomocí dvou komorových sond lze srdeční tep opět synchronizovat. Výsledkem je, že ICD-CRT zlepšuje pumpovací funkci srdce a snižuje riziko úmrtí na srdeční selhání.

Jak probíhá implantace ICD?

Lékař zpravidla lokálně znecitliví místo pod klíční kostí a provede malý kožní řez (o délce několika centimetrů). Tam hledá žílu (obvykle podklíčkovou žílu) a přes ni zavede sondu (sondy) do srdce. Celý postup se provádí pod rentgenovým monitorováním. Po zavedení defibrilátoru jsou sondy fixovány k hrudnímu svalu a poté připojeny k přístroji ICD. Samotný kardioverter je implantován do malé „tkáňové kapsy“ pod kůži nebo prsní sval pod klíční kostí. Nakonec se rozhraní sešije několika stehy.

Aby se ověřilo, zda byla implantace ICD úspěšná, pacient je uveden do krátké anestezie a je indukována fibrilace komor. Defibrilátor to musí detekovat a poskytnout elektrický šok. Pokud vše funguje správně, anestezie je ukončena a ICD je připraveno k použití.

Jaká jsou rizika implantace ICD?

Mezi nejčastější komplikace patří krvácení, infekce, perforace srdečních stěn nebo dislokace kabelu. Pro snížení rizika komplikací se pacientům podává jednorázová antibiotika (perioperační aplikace antibiotik) bezprostředně před kardiovaskulárními operacemi. Po implantaci defibrilátoru pacient dostává antikoagulační léky k prevenci krevních sraženin.

Ani po implantaci defibrilátoru nelze vyloučit komplikace. Častým problémem (až ve 40 procentech případů) po implantaci ICD je nepravidelný výboj: pokud například ICD chybně diagnostikuje relativně neškodnou fibrilaci síní jako život ohrožující komorovou tachykardii, snaží se ji ukončit výdejem více výbojů, což je pro pacienta extrémně bolestivé a traumatizující. V případě pochybností je pak nutné zkontrolovat a případně změnit správné naprogramování ICD.

Co musím mít na paměti po implantaci ICD?

Před propuštěním z kliniky (asi po jednom týdnu) je systém přístroje znovu zkontrolován a naprogramován podle vašich potřeb. Druhá kontrola se provádí čtyři až šest týdnů po implantaci ICD.

Velmi důležitá jsou kontrolní vyšetření po implantaci ICD. Při této kontrole lékař zkontroluje správnou funkci ICD a například zkontroluje stav nabití baterie.

Okamžitě navštivte svého kardiologa nebo centrum s 24hodinovou pohotovostí, pokud máte podezření na problémy s defibrilátorem, jako jsou:

  • Časté nepravidelné podávání šoku.
  • Podezření na infekci ICD systému
  • Zhoršení srdečního selhání
  • Nepravidelný srdeční tep atd.

Po implantaci ICD také noste příslušnou identifikační kartu dokumentující typ implantovaného systému. A: některé lékařské zákroky (vyšetření magnetickou rezonancí nebo různá ošetření elektrickým proudem) u vás již nemusí být povoleny, protože mohou ovlivnit správnou funkci ICD.