Psychoterapie: typy, důvody a proces

Co je to psychoterapie?

Psychoterapii lze léčit psychické problémy – například když jsou myšlenky, pocity, prožívání a jednání člověka narušeny a nelze najít žádnou organickou příčinu jako spouštěč. Mezi běžné duševní poruchy patří úzkostná porucha, deprese, obsedantně-kompulzivní porucha a návykové poruchy.

Psychoterapie může být vedena na ústavní i ambulantní bázi, jako individuální nebo skupinová terapie.

V závislosti na svých potřebách mohou postižení využít psychoterapii ústavní, denní nebo ambulantní.

Lůžková psychoterapie má tu výhodu, že pacienti dostávají okamžitou pomoc v případě krizí, a to jak ve dne, tak v noci. Mohou také využít širokou škálu různých forem terapie.

Výhodou ambulantní terapie je, že pacient může to, co se naučil, ihned uplatnit v běžném životě. Léčebná péče však není tak intenzivní jako při pobytu na lůžku.

Jako střední cesta fungují i ​​denní stacionáře, které umožňují částečnou lůžkovou psychoterapii. Přes den je pacient na klinice a večer se vrací domů.

Skupinová psychoterapie

Skupinová terapie je k dispozici v lůžkových i ambulantních zařízeních.

Ne každému však vyhovuje představa sdílet své problémy se skupinou dalších lidí. Ale lidé, pro které je obtížné komunikovat s cizími lidmi, mohou mít ze skupinové psychoterapie velký prospěch. Ve skupině si mohou věci vyzkoušet a procvičit mezilidské interakce.

Formy psychoterapie

Jaká forma terapie je pro vás vhodná, závisí na různých faktorech, například na závažnosti vaší duševní poruchy. Zásadní je také to, jak dobře se dokážete stýkat s terapeutem a metodikou. Váš rodinný lékař vám může pomoci najít vhodného psychoterapeuta.

Absorpce nákladů na psychoterapii

Náklady jsou hrazeny pouze v případě, že byla diagnostikována duševní porucha, která způsobuje strádání dané osoby. Zdravotní pojišťovny uznávají prvních pět sezení jako zkušební. Pacient si tak může nejprve vyzkoušet, zda si s terapeutem rozumí.

Psychoanalýza

Psychoanalýza sahá až ke známému lékaři a psychologovi Sigmundu Freudovi. Více o tom, jak funguje a pro koho je vhodný, se dočtete v článku Psychoanalýza.

Behaviorální terapie

Behaviorální terapie je založena na principu, že nepříznivé chování a myšlenkové vzorce byly naučeny a lze je tedy odnaučit. Za tímto účelem si pacient s pomocí terapeuta procvičuje nové chování a způsoby myšlení.

Terapie založená na hloubkové psychologii

Formy terapie založené na hloubkové psychologii představují další vývoj psychoanalýzy. I zde je cílem řešit aktuální psychické problémy odkrýváním a prací na nevědomých konfliktech z minulosti.

O tom, co psychoterapie založená na hloubkové psychologii obnáší a v jakých případech je vhodná, si můžete přečíst v rámci psychoterapie založené na hloubkové psychologii.

Jiné formy terapie

Kdy děláte psychoterapii?

Psychoterapie je nezbytná, když myšlenky, pocity a chování člověka zhoršují kvalitu jeho života. Poškození může vyplývat přímo z příznaků poruchy (např. těžká úzkost) nebo z důsledků duševní poruchy. Někteří postižení například již nemohou vykonávat svou práci a ztrácejí partnerské a sociální kontakty.

Psychoterapie fyzických příznaků

Již dlouho je známo, že tělo a psychika se vzájemně ovlivňují. Fyzická onemocnění často ovlivňují psychiku a psychické poruchy jsou téměř vždy doprovázeny fyzickými potížemi. Psychoterapie je proto doporučována i u psychosomatických potíží – tedy u fyzických potíží, které jsou zcela nebo částečně zakořeněny v psychické příčině.

Účinnou podporu v terapii bolesti poskytují také psychoterapeutické metody. Vnitřní postoj má totiž značný vliv na to, jak je bolest hodnocena a jak silně je vnímána.

Nástup na lůžkovou psychiatrii

Lidé trpící akutní psychózou nemají o nemoci žádný náhled a trpí bludy, halucinacemi a také poruchami myšlení. Před zahájením psychoterapie musí být nejprve léčeni léky.

Dalším zvláštním případem jsou návykové poruchy. Před psychoterapií musí nejprve proběhnout detoxikace. Lidé s problémem závislosti by se měli obrátit na ambulanci nebo kliniku, která se specializuje na léčbu závislostí.

Mnoho lidí má potíže s rozlišením mezi různými profesními tituly v prostředí psychoterapie. Je pravda, že duševní poruchy mohou léčit psychiatři stejně jako psychoterapeuti a mnozí psychologové. Přesto jsou to různé profese.

Psychiatr je zase lékař, který absolvoval pobyt v oboru duševní choroby. Duševní poruchy léčí léky. Teprve další psychoterapeutický výcvik mu umožňuje léčit své pacienty i psychoterapeuticky – jako zdravotní psychoterapeut.

Termín psychoterapeut je v Německu chráněn. Psychoterapeutem se mohou nazývat pouze ti, kteří prošli psychoterapeutickým výcvikem, a pokud vykonávají praxi v rámci odpovídajících psychoterapeutických forem, účtují si zákonné zdravotní pojištění.

Oprávnění k práci dětských a dorostových terapeutů mají nejen psychologové, ale i pedagogové a sociální pedagogové, pokud prokáží, že absolvovali odpovídající školení dětského a dorostového terapeuta. Mohou pak léčit výhradně děti a mladistvé.

V případě psychických problémů mohou být pacienti buď odkázáni na terapeuta jejich rodinným lékařem, nebo se mohou přímo s terapeutem objednat.

Co děláte během psychoterapie?

Vstupní konzultace, diagnostika a prognóza

Na začátku terapie pacient popíše terapeutovi svůj problém. Terapeut pak vysvětlí, jak by terapie mohla probíhat. Během této vstupní konzultace může pacient zjistit, zda se s terapeutem cítí dobře a dozvědět se, co může od psychoterapie očekávat. Pokud má terapie pokračovat, terapeut musí stanovit diagnózu. Bez toho zdravotní pojišťovny náklady neuhradí.

Na základě diagnózy a individuální situace pacienta terapeut posoudí, jak bude duševní porucha probíhat. Obecně platí, že duševní poruchy mají lepší prognózu, pokud jsou včas odhaleny a léčeny. Je-li přítomno více duševních poruch současně, léčba je obvykle obtížnější.

Příčina duševní poruchy

Pro terapii je důležité zjistit, jaké rodinné, profesní a/nebo osobní problémy se podílejí na vzniku a udržení poruchy.

Jak psychická porucha vzniká, zatím nelze jednoznačně vysvětlit. Odborníci nepředpokládají u většiny duševních poruch jedinou příčinu, ale spíše souhru několika stavů, které se na rozvoji nemoci podílejí.

Nepříznivá genetická predispozice může způsobit, že člověk bude náchylnější k duševním chorobám. V kombinaci s psychickým stresem se pak může rozvinout psychická porucha. Pokud je náchylnost (zranitelnost) vysoká, může i malý stres způsobit poruchu. V důsledku silného stresu (např. traumatických zážitků) však mohou psychicky onemocnět i lidé, kteří jsou geneticky jen velmi málo zatíženi.

Důvěrnost

Psychoterapie: typ léčby

Jaká forma terapie se v jednotlivém případě použije, závisí mimo jiné na diagnóze. Terapeut bude veden metodami, které se osvědčily při léčbě dané duševní poruchy.

Před zahájením léčby by se pacienti měli zeptat své zdravotní pojišťovny, kolik sezení bude pokrývat.

V těžkých případech pacient dostává kombinaci psychoterapie a léků. Účinek léků může urychlit úspěch, zejména na začátku terapie.

Konec terapie

Na konci terapie terapeut připraví pacienta na čas poté. Ptá se na existující obavy a obavy, které je třeba ještě propracovat. Pokud to terapeut uzná za vhodné, může být léčba v některých případech prodloužena. V každém případě by měl pacient po terapii mít pocit, že nyní zvládne každodenní život bez terapeuta.

Jaká jsou rizika psychoterapie?

Kompetence terapeuta

Existují různé důvody pro špatný vývoj v psychoterapii. Na jedné straně úspěšnost terapie závisí na tom, zda terapeut stanoví správnou diagnózu a zvolí pro pacienta vhodnou léčbu.

Navíc existují velké rozdíly v kompetenci terapeutů. Proto stojí za to udělat si průzkum a zeptat se před výběrem terapeuta.

Spolupráce pacienta

Psychoterapie se také ukazuje jako obtížná, když se pacient do terapie nechce zapojit. Zejména v případě poruch osobnosti (např. mnohočetná porucha osobnosti, narcistická porucha osobnosti) pacientům často chybí vhled, že je psychoterapie nezbytná.

Relapsy

U některých duševních poruch se navíc příznaky onemocnění po zlepšení opakují. Takové relapsy jsou normální například u návykových poruch a neměly by být interpretovány jako důkaz neúspěšné terapie.

Účinky terapie

Pokud například úzkostný člověk v průběhu terapie získá rostoucí sebevědomí, má to dopad i na jeho okolí. Je možné, že partner není zvyklý na rozpory, a proto má potíže se změnami.

Strach ze změny by však nikdy neměl být důvodem k dalšímu utrpení.

Psychoterapie – důsledky pro profesi

Jedním ze způsobů, jak se těmto potížím vyhnout, je podstoupit terapii soukromě a zaplatit si náklady sami. Rodinný lékař ani zdravotní pojišťovna pak o tom nemají žádné informace a terapeut je vázán mlčenlivostí. Pokud se však skryté duševní poruchy objeví později, může to mít negativní důsledky.

Co musím mít po psychoterapii na paměti?

Ke konci terapie je kladen důraz na prevenci relapsu. To znamená, že terapeut připravuje pacienta na možné relapsy a pracuje s ním na vývoji strategií, kterými se pacient může stabilizovat.

Relapsy se mohou opakovat i mnoho let po terapii. V tomto případě by se postižení neměli bát vyhledat pomoc terapeuta.

Dostatek spánku, vyvážená strava, pohyb a sport nás navíc činí odolnějšími vůči psychickým poruchám. Kontakt s přáteli a rodinou nám také dává stabilitu v každodenním životě a podporuje tak úspěch psychoterapie.