Logopedie: Oblasti použití a cvičení

Co je logopedie?

Komunikace je důležitou součástí života. Schopnost jasně a srozumitelně komunikovat s ostatními umožňuje aktivní účast téměř ve všech oblastech života – ať už v práci nebo v sociálním a rodinném prostředí. Pokud je narušeno porozumění řeči, artikulace, fonace a podobně, zpomaluje to postižené – často kromě sociálních vztahů trpí i profesní a v případě dětí školní vyhlídky.

Logopedie má za cíl především obnovit schopnost komunikace nebo ji rozvíjet. Vyšetřuje a léčí poruchy řeči, hlasu a jazyka. Součástí oboru jsou i poruchy polykání, které mohou mít negativní dopad na schopnost mluvit.

Důraz je kladen na terapii těchto postižení školenými logopedy. Diagnózu a předepisování provádí lékař. Logopedii obvykle předepisují rodinní lékaři, pneumologové (plicní specialisté), ORL specialisté a pediatři.

Kdy se logopedie provádí?

Cílovou skupinou logopedických opatření jsou dospělí i děti. Oblasti použití zahrnují například:

 • Dysfagie (poruchy sání, krmení, příjmu potravy a polykání) u kojenců a batolat
 • Dysfagie (poruchy polykání) u dospělých, např. při neurologických a geriatrických onemocněních nebo v důsledku nádorových onemocnění.
 • Poruchy vývoje řeči u dětí
 • Mutismus („strach z mluvení“)
 • Dyslalie (fonetická malformace)
 • Poruchy sluchového zpracování a vnímání
 • Koktání a znečišťování
 • Poruchy hlasu
 • Poruchy řeči a řeči (afázie) v souvislosti s neurologickými nebo geriatrickými onemocněními, jako jsou mozkové příhody, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, amyotrofická laterální skleróza (ALS), demence, dále u sluchově postižených a neslyšících.

Logopedie pro děti

U některých dětí je vývoj řeči z různých důvodů opožděn. V jakém okamžiku je ale logopedie indikována? Logopedické vyšetření odborníci doporučují, pokud dítě ve čtyřech letech ještě výrazně zaostává po jazykové stránce za vrstevníky. Vývojové poruchy mohou ovlivnit následující oblasti:

 • Výslovnost (např. líbání nebo důsledné používání nesprávných písmen, jako je Tasper místo Kasper)
 • slovní zásoba (výrazně omezená individuální slovní zásoba)
 • gramatika (např. nesprávné pořadí vět pro slova aktivity: „Rita odešla“)
 • používání jazyka
 • porozumění řeči
 • tok řeči (např. koktání a jeho předchůdci)

Co děláte v logopedii?

Logopedie je založena na třech hlavních postupech: Logopedie, jazykoterapie a hlasová terapie. V závislosti na základním onemocnění lékař předepisuje jednu z forem terapie nebo jejich kombinaci. Zpočátku se jedná o prvotní recept, po kterém mohou podle potřeby následovat další receptury.

Základem je komplexní diagnostika. Na základě toho se určí nejvhodnější forma terapie. Mezi logopedické diagnostické postupy patří např.

 • Zvukový audiogram (křivka sluchu) pro měření individuální sluchové schopnosti
 • Stroboskopické nálezy
 • Stav hlasu
 • Zobrazovací postupy
 • Měření hlasového pole
 • Endoskopická a neurologická vyšetření
 • Analýza řeči
 • Aachenský test afázie (AAT)
 • Rozbory řeči a jazyka

Terapie mluvením

Logopedie se zabývá odstraňováním problémů ve vývoji řeči, používání jazyka a porozumění. Patří sem například omezená slovní zásoba, neschopnost mluvit v souvislých větách nebo chápat význam textů a jazyka. U dětí je většinou cílem náprava poruch ve vývoji jazyka. Do této oblasti patří i léčba dyslexie (dyskalkulie).

Podle katalogu léků jsou logopedická opatření zaměřena především na:

 • Iniciace jazykových projevů
 • Nácvik a zachování mluveného jazyka pro jazykovou komunikaci
 • Zlepšení artikulace nebo vytvoření možností neverbální komunikace
 • Normalizace nebo zlepšení schopnosti sluchového vnímání
 • Stanovení komunikačních strategií
 • Normalizace zvuku řeči
 • Odstranění dysfunkcí svalů hrtanu a jazyka
 • Zlepšení a udržení procesu polykání

Terapie mluvením

Logopedie léčí artikulační problémy, tedy potíže se správnou výslovností a tvorbou hlásek.

Katalog nápravných opatření poskytuje logopedická opatření pro cílenou iniciaci a propagaci:

 • artikulace
 • rychlost řeči
 • koordinační výkon
 • @ motorické a senzorické řečové oblasti řečového aparátu, dýchání, hlas a polykání.

Logopedie: Hlasová terapie

Hlasová terapie má za cíl posílit hlas a vyřešit hlasové potíže, jako je chrapot nebo nutkavé vykašlávání hrdla.

Podle katalogu léků se aplikace hlasové terapie zaměřují na regulaci:

 • Dýchání
 • fonace (tvorba zvuku a hlasu)
 • @ artikulace
 • polykací procesy

Manuální hlasová terapie podle Müncha využívá prvky osteopatie a fyzioterapie a kombinuje je s aktivním cvičením pacienta. Cílem je normalizovat stav napětí svalů odpovědných za hlas, dýchání a polykání.

Logopedie: cvičení

V logopedické praxi jsou na programu různá řečová a jazyková cvičení a motorické tréninkové jednotky. Na základě diagnózy sestaví logoped individuální plán terapie a cvičení. Postižení trénují například správnou výslovnost samohlásek, souhlásek a slabik pomocí bzučivých cvičení.

Ústní gymnastika může pomoci uvolnit nástroje pro mluvení a používat je vědoměji. Polykací a dechová cvičení i hlasité čtení pomáhají postiženému mluvit jasně a srozumitelně. Další cvičení se zaměřují na zvýšení schopnosti vnímat a soustředit se.

Mnoho logopedických cvičení však není k dispozici pouze v logopedických praxích: domácí cvičení doplňují trénink a účinně posilují naučené.

Příklad: Dysartrie cvičení pro doma

 • Shrnutí: Jednu po druhé si hlasitě a dlouze broukej samohlásky a, e, i, o a u. Opakujte 10krát na samohlásku, cvičte třikrát denně.
 • Vysoká a nízká: Vyslovte každou samohlásku jednou velmi nízkým hlasem a poté velmi vysokým hlasem.
 • Cílené procvičování: Zapište si slova, která jsou obzvláště obtížná na výslovnost, a procvičujte je zvlášť intenzivně.

Další příklady a návrhy můžete najít v různých knihách na toto téma. Internet také nabízí řadu praktických cvičení ke stažení. Pokud chcete mít své tréninkové jednotky vždy a všude po ruce, doporučujeme použít logopedickou aplikaci. Snadno použitelná a srozumitelná, logopedická cvičení lze snadno integrovat do každodenního života.

Pro děti jsou k dispozici speciální materiály v podobě knihy, aplikace nebo online cvičebního materiálu. To umožňuje pokračovat v logopedické terapii hravou formou doma i na cestách.

Příklad: orální motorická cvičení vhodná pro děti doma

 • Cvičení na rty: Bublání ve vaně s brčkem i bez, foukání gumových zvířátek, foukání plachetnic z papíru nebo korek, pojídání solných tyčinek bez rukou.
 • Cvičení jazyka: olizování odřezků jídla ze rtů.

Jaká jsou rizika logopedie?

S logopedií nejsou spojena žádná specifická rizika. Pokud je léčba zahájena včas, existuje velká šance na výrazné snížení poruch řeči nebo jazyka.

Na co se musím po logopedii postarat?