Systémová terapie: Přístup, účinky a vhodnost

Co je to systémová terapie?

Systemická terapie nahlíží na lidi jako na součást systému. Všichni lidé v systému jsou přímo propojeni – například v rodině, partnerství, škole nebo na pracovišti. Změny v systému proto ovlivňují všechny členy. Dysfunkční vztahy nebo nepříznivé komunikační vzorce v rámci systému mohou ovlivnit duševní zdraví jednotlivých členů.

Systemičtí terapeuti proto připisují problémy člověka narušení systému. Na rozdíl od jiných typů terapií však není kladen důraz na hledání vlivů, které způsobují onemocnění. V systémové terapii totiž terapeut předpokládá, že každá porucha plní v systému také určitý účel. Společně s pacientem se snaží odhalit funkci symptomů v rámci systému.

Systémová terapie může probíhat i individuálně. Figury připoutanosti pak nejsou přítomné, ale terapeut může zprostředkovaně pracovat se symboly, například, aby zapojil postavy připoutanosti.

Původ v rodinné terapii

Systemické poradenství: Definice

Co je to systémové poradenství? Metody systémového poradenství jsou podobné metodám systémové terapie, protože sledují stejnou základní myšlenku: při řešení problémů začínají systémem. Systémová terapie se liší od poradenství v tom, že psychické utrpení je řešeno jako součást terapie. Systemické poradenství se naproti tomu zaměřuje na každodenní problémy a podporuje dotyčného v konkrétní realizaci cílů a při řešení problémů. Systémové poradenství má proto často kratší trvání než systémová terapie.

Systémový dohled

Důležitou roli hraje také systémová supervize, zejména v psychosociálních a klinických institucích. Supervizor například podporuje poradce nebo psychology v jejich profesi tím, že reflektuje jejich práci. Systémová supervize může probíhat jak v individuálním prostředí, tak ve skupině. Supervize se nyní využívá i ve firmách, například pro zlepšení komunikačních procesů v týmech.

Systemický koučink

Pojmy „systémové poradenství“ a „systémový koučink“ nejsou právně chráněny. Lidé, kteří by se chtěli s takovým konzultantem nebo koučem poradit soukromě, by proto měli věnovat pozornost odborné kvalifikaci. Vystudovaní psychologové nebo psychologové s magisterským titulem (Psychologe M.Sc.) prošli odborně kvalifikovaným a uznávaným školením. Pedagogové a sociální pedagogové/sociální pracovníci také často působí jako systémoví poradci či koučové.

Kdy děláte systémovou terapii?

Systémová terapie může být použita k řešení široké škály životních problémů. Od profesních krizí až po zvládání psychických poruch. Systémová terapie je považována za účinnou možnost léčby afektivních poruch, jako jsou deprese, poruchy příjmu potravy, závislosti, schizofrenie a psychosomatická onemocnění. Ze systémové terapie profitují i ​​děti a dospívající.

Jako většina terapií má i systémová terapie smysl pouze tehdy, je-li pacient ochoten ji akceptovat. To zahrnuje ochotu podívat se na přesné procesy v systémech, jako je rodina. Pro pacienty, jejichž problémy se netýkají systémů, může být vhodnější jiná forma terapie.

Co děláte v systémové terapii?

Terapeut se zaměřuje na existující zdroje, které si pacient a jeho pečovatelé přinášejí s sebou. Postižení mají často dovednosti, které dříve nepoužívali nebo je používali nesprávně. Může to být schopnost dobře naslouchat, urovnávat spory nebo se prosadit.

Při léčbě duševních poruch terapeut také zkoumá, jakou funkci mají symptomy v systému. Příkladem může být matka v depresi, která je samoživitelka a bojí se, že by ji její syn mohl opustit. Její deprese přispívá k tomu, že se její dospělý syn neodstěhuje, protože se o ni bojí.

To však neznamená, že terapeut obviňuje matku z nekalého úmyslu. Postižení si obvykle neuvědomují účinky v systému. Pokud postižení chápou souvislosti a vidí význam svých příznaků v systému, mohou se s nimi snáze vyrovnat.

Ke zviditelnění souvislostí v systému a alternativních řešení využívá terapeut mimo jiné následující metody systémové terapie:

Systémová terapie: Kruhové otázky

Systémová terapie: genogram

Aby terapeut nahlédl do struktury rodiny, požádá rodinu, aby nakreslila genogram. V genogramu může rodina nejen nakreslit svůj rodokmen, ale také pomocí různých čar znázornit vztahy mezi nimi. Tlusté čáry mohou vyjadřovat silné pouto a přerušované čáry konflikt. Cílem rodinné terapie je odhalit strnulé vzorce a zakořeněné myšlenky. To otevírá nové možnosti řešení konfliktů.

Systemická terapie: rodinná plastika

Dalším systemickým přístupem v systemické terapii je rodinná plastika. Člen rodiny umístí členy do místnosti tak, jak vidí vztah mezi členy rodiny. Například členové rodiny, kteří spolu dobře vycházejí, by stáli blízko sebe. Konflikty se vyjasní, když jsou lidé postaveni zády k sobě.

Tato metoda ilustruje, jak člen rodiny vnímá rodinu, a může vyvolat silné pocity u všech zúčastněných. Terapeut pak vede člověka k tomu, aby zařídil rodinu tak, jak by si přál, aby byla situace. Rodinná plastika může pomoci změnit dynamiku v rodině.

Systemická terapie: rodinná konstelace

Pacient pak umístí osoby v místnosti podle jejich rodinného obrazu. Poté sedí na okraji a může pozorovat interakci zvenčí. Terapeut se ptá umístěných lidí, jak se cítí ve své pozici. I když účastníci neznají pacientovu osobní anamnézu, dynamika je často podobná té, která skutečně panuje v rodině. Když jedinci změní svou pozici, změní se i dynamika. Tímto způsobem lze vyzkoušet možná řešení.

Rodinné konstelace jsou kontroverzní metodou. Kritika vzešla z práce terapeutů, kteří nebyli dostatečně vyškoleni pro rodinné konstelace nebo tuto metodu využívali ve svůj prospěch. Takoví terapeuti také někdy nemají otevřený, respektující a nezaujatý přístup, který by měl systemický terapeut zaujmout ve prospěch svého pacienta.

Jaká jsou rizika systémové terapie?

V systémové terapii terapeut zapojuje do terapeutického procesu důležité postavy připoutanosti. Pokud se otevřeně diskutuje například o stávajících problémech v rodinném systému, může vzniknout nové napětí a problémy.

Úspěch systémové psychoterapie závisí na různých faktorech. Zvláště důležitý je dobrý vztah mezi terapeutem a pacientem. Pokud se jako pacient v terapii necítíte dobře, měli byste si o tom promluvit se svým terapeutem a případně vyhledat jiného terapeuta.

Co musím zvážit po systémové terapii?

Po terapeutických sezeních je vhodné věnovat čas zpracování diskutovaných problémů. Během terapie se často objevují silně emocionální problémy. Dejte sobě i ostatním čas, abyste si urovnali své pocity.

Je také důležité, aby obsah terapeutických sezení nebyl využíván k výčitkám jiných lidí za jejich chyby. Pro mnoho lidí je velmi těžké mluvit o svých pocitech před ostatními. Vzájemné respektování má tedy pozitivní vliv i na terapii.

Pokud potíže přetrvávají i po ukončení terapie, můžete si promluvit s terapeutem o prodloužení terapie. Pokud si všimnete, že dochází k psychickým problémům, určitě byste se měli znovu obrátit na terapeuta – ať už kvůli nové systémové terapii (možná nyní v individuálním nastavení, pokud se dříve jednalo o skupinové nastavení) nebo jiné formě terapie.