Problémy se zrakem: příčiny, možná onemocnění, diagnostika

Stručné shrnutí

 • Příčiny zrakových poruch: např. krátkozrakost, dalekozrakost, migréna, oční onemocnění (jako je věkem podmíněná makulární degenerace), oční neuritida, nádory, stres
 • Jak se zrakové postižení projevuje? V závislosti na příčině mohou zahrnovat blikání, blikání, omezené zorné pole, „komáry“, „déšť sazí“ nebo (dočasnou) slepotu.
 • Léčba zrakového postižení: v závislosti na příčině, např. pomocí korekce zraku (brýle, kontaktní čočky), medikace, v případě potřeby operace

Poruchy zraku: Příčiny a možná onemocnění

Existuje mnoho různých příčin zrakového postižení. Mezi relativně neškodné příčiny patří

 • Migréna s aurou (například záblesky světla nebo blikání před očima, potíže s řečí, nepohodlí)
 • Akutní hypoglykémie (např. blikání, „černo před očima“)
 • Únava (např. vidění dvojitých obrázků)
 • suché oči/přetížení/stres (např. cukání očního víčka)
 • Zrakové postižení (rozmazané vidění na blízko nebo na dálku)

Existují však i vážnější příčiny problémů se zrakem. Patří mezi ně například:

 • Oční onemocnění: Za poruchy zraku jsou často zodpovědná onemocnění oka (oftalmologické příčiny), jako je glaukom, šedý zákal nebo odchlípení sítnice.
 • Cévní příčiny: Patří sem například nedostatečné průtoky krve mozkem (jako u migrény nebo TIA – častý prekurzor cévní mozkové příhody), cévní okluze na sítnici a cévní křeče u těhotenské toxémie (preeklampsie).
 • Prostor zabírající procesy v hlavě: Mohou být také doprovázeny poruchami vidění, jako jsou nádory oka a mozku, mozkové krvácení, abscesy, cévní malformace (angiomy) a cévní výdutě (aneuryzmata).
 • Stres: Možné jsou i poruchy zraku způsobené stresem, například když dlouhodobý fyzický a/nebo psychický stres zvyšuje koncentraci stresových hormonů a poškozuje cévy v oku.
 • Vnější násilí: Poškození zrakového nervu způsobené vnějším násilím, jako je nehoda (traumatická optika), jsou také možné příčiny poškození zraku.
 • Terapeutické důsledky: Poruchy zraku mohou být také trvalé reziduální poškození (reziduální stavy) z radioterapie nebo chemoterapie a také meningitida.

Významné příčiny zrakových poruch podrobně

Mezi nejvýznamnější spouštěče zrakových poruch patří

Krátkozrakost (krátkozrakost): Krátkozrací lidé vnímají ostře pouze blízké předměty, zatímco jejich vidění do dálky je rozmazané, protože jejich oční bulva je příliš dlouhá. Dopadající paprsky světla se proto sbíhají před sítnicí. Těžká krátkozrakost také podporuje odchlípení zadního sklivce (viz níže), což způsobuje další poruchy vidění.

Presbyopie (presbyopie): Presbyopie se vyvíjí ve stáří, kdy se oční čočka stává méně elastickou. I zde je snížena zraková ostrost pro blízké předměty.

Strabismus: Pokud se oko odchyluje od požadovaného směru pohledu, je to buď v důsledku ochrnutí očních svalů, nebo nemá žádnou zjistitelnou příčinu. Hlavní zrakovou poruchou u strabismu je vidění dvojitých obrazů (diplopie).

Věkem podmíněná makulární degenerace (AMD): Zrakové postižení způsobené AMD je rozšířené. Metabolické produkty se hromadí v oku a postupně ničí střed sítnice. U tzv. „suché VPMD“ se v důsledku toho zhoršuje vidění, u „vlhké VPMD“ má postižený i zkreslené vidění. Pokud se neléčí, postižení oslepnou.

Při podezření na glaukomový záchvat (rychlé, jednostranné zhoršení zraku až slepota s bolestí hlavy nebo očí) ihned vyhledejte očního lékaře!

Zákal sklivce: S věkem a krátkozrakostí se může vyvinout zákal sklivce, který postižení obvykle vnímají jako „mouches volantes“ („létající komáři“) – jsou to šedé, plovoucí tečky a nitky. Zákal se vznáší spolu s pohyby očí, ale v dlouhodobém horizontu ustupuje. „Mouches volantes“ jsou nepříjemné, ale obvykle neškodné. Mohou se však vyskytovat i u zánětlivých očních onemocnění.

Krvácení do sklivce: Krvácení do sklivce může být důsledkem například odchlípení zadního sklivce nebo očního onemocnění souvisejícího s cukrovkou (diabetická retinopatie). Způsobují poruchy vidění, jako je náhlé tmavé zakalení, které postižení často popisují jako „černé vločky“ nebo „déšť sazí“. Silné krvácení může také vést ke zhoršení zraku a dokonce k náhlé slepotě.

Pokud zaznamenáte známky neprůhlednosti sklivce, okamžitě vyhledejte očního lékaře!

Při podezření na odchlípení sítnice ihned vyhledejte očního lékaře!

Onemocnění očí manažera: V tomto případě jsou poruchy vidění způsobeny stresem – jsou postiženi lidé, kteří jsou dlouhodobě ve stresu v práci a/nebo doma. Typickými příznaky jsou změny barevného vidění, dvojité vidění, šedé skvrny v zorném poli, rozmazané nebo zkreslené vidění, často suché oči, cukání víček nebo nutkání mrkat. Příčinou je pravděpodobně zvýšená koncentrace stresového hormonu kortizolu v krvi, který může poškodit cévy v oku – až odchlípení sítnice včetně –, ale také geneticky podmíněná náchylnost.

Gravesova nemoc: Toto autoimunitní onemocnění je běžnou formou hypertyreózy. U mnoha pacientů vede k charakteristické oční poruše známé jako endokrinní orbitopatie. Příznaky zahrnují vyčnívání očí z očního důlku, pocit cizího tělesa v oku, světloplachost, dvojité vidění a zhoršení zraku, ale u Gravesovy choroby se může vyskytnout i suchost, zarudnutí nebo otok víček.

Zánět tepen (temporální arteritida): Toto onemocnění způsobuje zánět tepenných stěn v úsecích, zejména temporální tepny a mozkových tepen. Vyskytuje se především po 50. roce života. Chronický zánět obvykle vede k počáteční jednostranné ztrátě zraku. Během týdnů často onemocní i druhé oko.

Pokud se objeví známky okluze cév na sítnici, zavolejte lékaře na pohotovosti nebo okamžitě jděte na kliniku!

TIA je často předzvěstí mrtvice. Okamžitě volejte pohotovostního lékaře!

Rozšíření mozkové tepny (cerebrální aneuryzma): Konstantní nebo střídavé dvojité vidění bez jakýchkoliv abnormalit v oku je někdy způsobeno mozkovým aneuryzmatem, tedy rozšířením mozkové tepny. Pokud praskne, hrozí život ohrožující mozkové krvácení.

Při podezření na mozkové krvácení okamžitě volejte pohotovostního lékaře!

Nádor mozku: Jak benigní, tak maligní nádory mozku mohou způsobit poruchy vidění v závislosti na jejich velikosti a umístění v mozku. Může se například objevit rozmazané vidění, poruchy zorného pole, postupné zhoršování zraku a dvojité vidění.

Patologická svalová slabost (myasthenia gravis): Tato závažná forma svalové slabosti je autoimunitní onemocnění. Častými počátečními příznaky jsou poruchy vidění v podobě dvojitého vidění a poklesnutí horního víčka při otevřeném oku.

Nežádoucí účinky léků: Vzácné nežádoucí účinky digitalisu (léky na srdce), sulfonamidů (antibiotika) a diuretik (diuretik) jsou poruchy vidění v oblasti vnímání barev (žluté, červené nebo modré vidění).

Pokud se po léčbě digitalisem objeví nevolnost, zmatenost nebo poruchy vidění, okamžitě vyhledejte kliniku!

Poruchy zraku: Příznaky

Existují různé typy zrakových poruch:

 • Dvojité vidění (diplopie) může být způsobeno alkoholem, poruchami některých hlavových nervů nebo roztroušenou sklerózou.
 • Zábleskové/závěsné vidění nastává například při odchlípené sítnici.
 • Rušivé prvky (déšť sazí, „létající komáři“ = mouches volantes) mohou naznačovat například odchlípení sítnice nebo sklivce.
 • Poruchy zorného pole (tunelové vidění) jsou způsobeny například zeleným zákalem nebo nádory.
 • Poruchy barevného vidění jsou buď vrozené (jako při nedostatku červené a zelené barvy), nebo získané (například v důsledku glaukomového záchvatu nebo otravy digitalisem).

Poruchy zraku: Diagnostika

Příčinu zrakových poruch mohou odhalit různá vyšetření, mezi které patří zejména:

 • Oftalmologické vyšetření: V případě očních problémů, jako jsou poruchy zraku, je vyšetření u očního lékaře rutinní záležitostí. Mimo jiné kontroluje zrakový výkon a může tak např. identifikovat vadné vidění jako příčinu zrakových poruch. Mezi další vyšetření patří vyšetření štěrbinovou lampou, oftalmoskopie a měření nitroočního tlaku (viz níže).
 • Oftalmoskopie (oftalmoskopie): Oftalmoskopie může být použita k vyšetření zadní části oka. To je důležité například tehdy, má-li lékař jako příčinu zrakových poruch podezření na onemocnění sítnice (např. cévní uzávěr) nebo nádor oka.
 • Měření nitroočního tlaku (tonometrie): Provádí se především tehdy, má-li lékař podezření na zelený zákal (glaukom) za poruchami vidění.
 • Neurologická vyšetření: Jsou-li možným vysvětlením zrakových poruch některé neurologické poruchy nebo onemocnění (např. roztroušená skleróza, zánět zrakového nervu), lékař zkontroluje stav a funkci nervových drah.
 • Ultrazvukové vyšetření (sonografie): Ultrazvuk oka je indikován např. k objasnění odchlípení sítnice, nádorů oka nebo změn zrakového nervu. V případě poruchy zraku v důsledku Gravesovy choroby lékař provede i ultrazvukové vyšetření štítné žlázy.
 • Zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) a počítačová tomografie (CT): Tyto komplexní zobrazovací postupy používají lékaři k léčbě poruch zraku způsobených například nádory, mozkovými aneuryzmaty a mozkovými krváceními (mrtvicemi).

Poruchy zraku: Léčba

Pokud je základní příčina úspěšně léčena, poruchy zraku obvykle vymizí. Nějaké příklady:

Pacienti s glaukomem se zvýšeným nitroočním tlakem dostávají také léky k prevenci nebo oddálení dalšího poškození zrakového nervu a tím zhoršení zrakového postižení. Někdy je také nutný chirurgický zákrok. Operace se obvykle provádí také u šedého zákalu.

Problémy se zrakem: Tipy – co můžete udělat sami

Některým nemocem a úrazům, které způsobují problémy se zrakem, nelze zabránit. Přesto můžete pro zdraví svých očí udělat hodně:

 • Pokud zkušenosti ukazují, že některé potraviny (např. alkohol, káva, čokoláda, sýr) mohou vyvolat záchvat migrény, měli byste se těmto produktům vyhnout.
 • Vyhněte se kouření, protože mimo jiné zhoršuje průtok krve do zrakového nervu.
 • Ujistěte se, že máte dostatek fyzického cvičení, protože to zlepšuje krevní oběh – což prospívá i očím.
 • Používejte sluneční brýle s dostatečnou UV ochranou, protože UV paprsky způsobují trvalé poškození sítnice a čočky oka.
 • Nevystavujte oči průvanu. Odvádí vlhkost z očí a může je dráždit.
 • Dělejte časté cviky, jako je kroužení očima nebo koukání tam a zpět. Tím se uvolňují oční svaly.
 • Čas od času si položte ruce na oči (například v kanceláři) – tma se uvolňuje.
 • Masírujte oblast kolem očí poklepáváním dvěma prsty. To stimuluje krevní oběh a tok slz.

Problémům se zrakem způsobeným častou prací na počítači můžete předejít pomocí následujících tipů:

 • Umístěte monitor (nejlépe plochou obrazovku) v pravém úhlu k povrchu okna a stropnímu osvětlení tak, aby vzdálenost mezi vašimi očima a monitorem byla 50 až 80 centimetrů.
 • Zajistěte nepřímé osvětlení, abyste zabránili namáhání očí odrazy nebo odlesky na monitoru.
 • Pravidelně zvedněte zrak od obrazovky a do dálky. To trénuje vaše oči, aby přepínaly z blízkého do vzdáleného vidění a naopak.
 • Dělejte si pravidelné přestávky od práce na počítači.

Poruchy zraku: Kdy musíte navštívit lékaře?

Určitě byste měli navštívit lékaře v následujících případech:

 • nový nástup zrakových poruch
 • náhlé poruchy vidění, jako je akutní zhoršení zraku, náhlá ztráta zraku nebo náhlé dvojité vidění
 • Poruchy zraku ve formě záblesků světla nebo barevných kroužků kolem světelných zdrojů nebo ve formě „deště ze sazí“
 • Poruchy zraku, které nelze vysvětlit známou zrakovou vadou (jako je krátkozrakost nebo dalekozrakost).