Podmínky používání

Tyto podmínky nastiňují pravidla a předpisy pro používání této webové stránky.

Vstupem na tento web předpokládáme, že přijímáte tyto podmínky. Nepokračujte v používání této webové stránky, pokud nesouhlasíte s plněním všech podmínek uvedených na této stránce.

Následující terminologie se vztahuje na tyto Podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a všechny dohody: „Klient“, „Vy“ a „Vaše“ odkazuje na vás, osoba se přihlašuje na tuto webovou stránku a je v souladu s podmínkami společnosti. „Společnost“, „My sami“, „My“, „Naše“ a „Nás“ označuje naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „Nás“ označuje klienta i nás samotných. Všechny podmínky odkazují na nabídku, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi nejvhodnějším způsobem k výslovnému účelu uspokojení potřeb klienta v souvislosti s poskytováním uvedených služeb společnosti, v souladu s a podle platných zákonů. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, velkých písmenech a / nebo on / ona jsou považovány za zaměnitelné, a proto odkazují na totéž.

Cookies

Používáme používání cookies. Vstupem na tento web jste souhlasili s používáním cookies v souladu se zásadami ochrany osobních údajů tohoto webu. Většina interaktivních webových stránek používá soubory cookie, aby nám umožnila získat údaje o uživateli pro každou návštěvu. Naše webové stránky používají soubory cookie, aby umožnily funkčnost určitých oblastí a usnadnily tak lidem navštěvujícím naše webové stránky. Někteří naši přidružení / reklamní partneři mohou také používat soubory cookie.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, tato webová stránka a / nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na této webové stránce. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Na tento web můžete přistupovat pro své vlastní osobní použití podléhající omezením stanoveným v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • Znovu publikujte materiál z tohoto webu
 • Prodávejte, pronajímejte nebo sublicencovejte materiál z tohoto webu
 • Reprodukujte, duplikujte nebo kopírujte materiál z tohoto webu
 • Redistribuujte obsah z tohoto webu

 

Tato dohoda začíná dnem této smlouvy.

Části tohoto webu nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webu. Tento web nefiltruje, neupravuje, nepublikuje ani nekontroluje Komentáře před jejich přítomností na webu. Komentáře neodrážejí názory a názory tohoto webu, jeho agentů a / nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejňuje své názory a názory. V rozsahu povoleném platnými zákony nenese tato webová stránka odpovědnost za Komentáře ani za žádnou odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a / nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a / nebo zveřejnění a / nebo vzhledu Komentáře na tento web.

Tato webová stránka si vyhrazuje právo sledovat všechny Komentáře a odstranit všechny Komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto Podmínek.

Vy zaručujete, že:

 • Máte právo zveřejnit komentáře na našich webových stránkách a mít k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
 • Komentář neporušuje žádné právo duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek jakékoli třetí strany;
 • Komentáře neobsahují žádný hanlivý, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který je invazí do soukromí
 • Poznámky nebudou použity k vyhledání nebo podpoře obchodních či zakázkových obchodních aktivit nebo protiprávní činnosti.

 

Tímto udělujete tomuto webu nevýhradní licenci k používání, reprodukci, úpravám a opravňujete ostatní k používání, reprodukci a úpravám libovolných vašich komentářů v jakékoli podobě, formátech nebo médiích.

Hypertextové odkazy na náš obsah

Bez předchozího písemného souhlasu mohou na naše webové stránky navázat následující organizace:

 • Vládní agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;
 • Distributoři online adresářů mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem jako hypertextové odkazy na weby jiných obchodních společností; a
 • Systémové široké akreditované podniky kromě získávání neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nemusejí být navázány na naše webové stránky.

 

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace na webových stránkách, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamný; b) neznamená nesprávně sponzorství, schválení nebo schválení propojující strany a jejích produktů a / nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky propojující strany.

Můžeme zvážit a schválit další požadavky na odkazy od následujících typů organizací:

 • běžně známé spotřebitelské a / nebo obchodní informační zdroje;
 • Komunitní stránky dot.com;
 • sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace;
 • Distributoři on-line adresářů;
 • Internetové portály;
 • účetní, právní a poradenské firmy; a
 • Vzdělávacích institucí a profesních sdružení.

 

Budeme schvalovat žádosti o propojení od těchto organizací, pokud se rozhodneme, že: (a) spojení by nás nepřimělo vypadat nepříznivě pro sebe nebo pro naše akreditované podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) výhoda z viditelnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenci webové stránky; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamný; (b) neznamená nesprávně sponzorství, schválení nebo schválení propojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky propojující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o odkaz na náš web, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu na tento web. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje a adresu URL vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých chcete vytvořit odkaz na náš web, a seznam adres URL na našem webu, na které chcete odkaz. Počkejte 2-3 týdny na odpověď.

Schválené organizace mohou odkazovat na naše webové stránky následujícím způsobem:

 • Použitím našeho firemního jména; nebo
 • Použitím jednotného vyhledávače zdrojů, který je propojen; nebo
 • Použitím jakéhokoli dalšího popisu našeho webového serveru, který je spojen s tím, který má smysl v kontextu a formátu obsahu na stránkách propojující strany.

 

V případě neexistence licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno použití loga tohoto webu ani jiných uměleckých děl.

iFrames

Bez předchozího souhlasu a písemného souhlasu nemusíte vytvářet rámce kolem našich webových stránek, které žádným způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Zodpovědnost za obsah

Nebudeme držet odpovědnost za jakýkoli obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte, že budete chránit a bránit nás proti všem tvrzením, že se zvyšující se na vašich webových stránkách. Žádný odkaz (y) by se měl objevit na jakékoliv webové stránce, která může být interpretována jako urážlivé, obscénní či zločinec, nebo který porušuje, jinak porušuje, nebo obhajuje porušení nebo jiné porušení jakýchkoli práv třetích stran.

Vaše soukromí

Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů.

Rezervace práv

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo nějaký konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s tím, že na vyžádání okamžitě odstraníte všechny odkazy na naši webovou stránku. Také si vyhrazujeme právo na tyto podmínky a je to kdykoli spojeno. Neustálým spojením s našimi webovými stránkami souhlasíte s tím, že budete vázáni a dodržovat tyto smluvní podmínky.

Odstranění odkazů z našich webových stránek

Pokud naleznete jakýkoli odkaz na našich webových stránkách, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Budeme zvažovat požadavky na odstranění odkazů, ale my nejsme povinni k tomu nebo vám odpovědět přímo.

Nezaručujeme, že informace na těchto stránkách jsou správné, neposkytujeme záruku jejich úplnosti ani přesnosti; ani nezaručujeme, že webová stránka zůstane dostupná nebo že materiál na webu bude aktualizován.

Odmítnutí odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky vztahující se k našim webovým stránkám a používání těchto webových stránek. Nic v tomto odmítnutí odpovědnosti:

 • omezit nebo vyloučit naši odpovědnost za smrt nebo zranění;
 • Omezit nebo vyloučit naši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení;
 • Neomezujte žádnou z našich nebo vašich závazků jakýmkoli způsobem, který není podle platných právních předpisů přípustný; nebo
 • Nezahrnujte žádné z našich závazků, které nelze vyloučit podle platných zákonů.

 

Omezení a zákazy odpovědnosti stanovené v tomto oddílu a jinde v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: (a) jsou předmětem předchozího odstavce; a (b) upravuje veškeré závazky vyplývající z prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktů a za porušení zákonné povinnosti.

Dokud jsou webové stránky a informace a služby na webových stránkách poskytovány zdarma, nebudeme odpovídat za jakékoli ztráty nebo škody jakékoliv povahy.